Kurs i marknadsföring

Hittade en jätteintressant studie om marknadsföring inom restaurangbranschen.
Denna studien visar tydligt på varför det är så viktigt för krögare att gå en vettig kurs i marknadsföring
Hela studien hittar ni längst ner på sidan.
Inledning
Anledningen till att vårt intresse
i marknadsföring av restaurang
er har utvecklats är att vi
känner att det är en del som har fått för lite
utrymme i vår utbildning vid restaurangmanager-
programmet på Göteborgs universitet. Då om
sättningen sedan 2007 st
adigt har minskat i
restaurangbranschen, se bilaga
2 (Sveriges hotell och restau
rangföretagare, 2008a), kan man
argumentera att vikten av kostnadseffektiv
marknadsföring har ökat. Bilaga 2 påvisar
branschens omsättningsnedgång sedan 2007. Med
bakgrund av den vika
nde försäljningen
ville vi se hur detta påverkar de
t marknadsföringsrelaterade områden.
Vi anser att behovet att synas
och kunna marknadsföra sig själ
v och sin verksamhet är av
yttersta betydelse i dagens samhälle me
d ökad konkurrens och den rådande ekonomiska
situationen vi befinner oss i. Be
hovet av en lyckad marknadsfö
ring bekräftades under arbetets
gång av våra informanter.
För att få ökad insikt vill vi även ge en översikt av restaurangerna som de tillfrågade
informanterna arbetar på och deras syn på ma
rknadsföring under det senaste decenniet mot
bakgrund av rådande företagsklimat. Vi hoppas a
tt på detta sätt kunna se vilka trender som
har avtagit och dött ut, samt vilka strategier som hör framtiden till.
Användandet av ”nya” medier samt nya In
ternetfenomen som till exempel bloggar och
communities (Internet, mobilte
lefoni) ökar regelbundet. Andelen personer som använt
Internet regelbundet under första kvartalet åren 2003 till 2008 varierade mellan 69 procent år
2003 och 84 procent år 2008 (SCB, 2008a). Därför
bör detta också reflek
teras i branschens
marknadsföringsstrategier och kanaler.
Marknadsföring är och kommer att bli mer vital
för en lyckad affärsrörelse och speciellt då
inom upplevelseindustrin enligt flera av info
rmanterna. Som restaurangmanager kommer man
dagligen att arbeta med frågor som har med mark
nadsföring att göra då samspelet mellan gäst
och personal i allra högsta grad också berö
r marknadsföring. Den
nuvarande lågkonjunkturen
påverkar oss alla men hur påverkar den mar
knadsföringen på en restaurang och hur kan man
utnyttja marknadsföring för att
få ut en maximal avkastning på satsat kapital.